هوش محاسباتی، الگوریتم تکاملی، ژنتیک، کلونی مورچگان، جستجوی ممنوعه بایگانی