فرایند تصادفی، آمار و احتمال، کنکور دکتری، مخابرات سیستم، دکتر نادر اصفهانی، دانشگاه تهران، متغیر تصادفی، توابع متغیر تصادفی، تابع چگالی احتمال، توزیع نرمال، فرایند ایستا، فرایند ارگادیک، مارکوف، پواس بایگانی