جزوه سیگنال و سیستم کلاس آمادگی کنکور کارشناسی ارشد موسسه پارسه، جزوه فرایندهای تصادفی کلاس آمادگی کنکور دکتری موسسه پارسه، دکتر شهزادی، جزوه مخابرات پیشرفته کلاس آمادگی کنکور دکتری موسسه پارسه، دکتر بایگانی