کتاب Pattern Classification تالیف Duda

کتاب Pattern Classification تالیف Duda&Hart از جمله بهترین مراجع درس بازشناسی آماری الگو به شمار می رود. این کتاب در یازده فصل مهم ترین مباحث مطرح در زمینه Pattern Recognition و Classification را مورد بررسی قرار می دهد. فصل یندی این کتاب ارزشمند به ترتیب زیر است:

فصل اول- معرفی و مفاهیم: machine perception و یادگیری

فصل دوم- تئوری تصمیم گیری بیزی (Bayesian Decision Theory)

فصل سوم- تئوری حداکثر شباهت (Maximum Likelihood)

فصل چهارم- تکنیک های تخمین Non-parametric

فصل پنجم- Linear Discrimenant Functions

فصل ششم- شبکه های عصبی چند لایه (Multilayer Neural Networks)

فصل هفتم- تکنیک های تصادفی و تکاملی (Evolutionary & Stochastic techniques)

فصل هشتم- Non-metric methods

فصل نهم- تکنیک های یادگیری ماشین مستقل از الگوریتم (algorithm-independent machine learning)

فصل دهم- تکنیک های یادگیری تحت نظارت (Unsupervised learning algorithms)

فصل یازدهم- تکنیک های یادگیری بدون نظارت (Supervised learning algorithms)

 

passwrd: www.pardazande.net

درباره Pardazande