کتاب مبانی و قطعات الکترونیک

در این پست یک کتاب فارسی ارزشمند با موضوع مبانی الکترونیک و معرفی المان های الکترونیکی برای دانلود شما قرار گرفته است که مطالعه آن به تمامی دانشجویان کارشناسی و کاردانی مهندسی برق توصیه می گردد.

این کتاب در ۵ فصل زیر سامان یافته است:

فصل اول: اصول الکتریسیته و واحدهای آن

فصل دوم- مقاومت و کاربردهای آن

فصل سوم- منابع تغذیه DC و بررسی مدارات جریان مستقیم

فصل چهارم- منابع تغذیه متناوب و تجزیه و تحلیل مدارات جریان متناوب

فصل پنجم- خازن

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande