کتاب فارسی آموزش جامع Labview

در این پست کتاب آموزشی جامع نرم افزار Labview به زبان فارسی جهت دانلود شما قرار گرفته است. این کتاب ارزشمند بهتزین مرجع فارسی برای آموزش این نرم افزار به شمار می رود و فصل بندی آن به ترتیب زیر است:

مقدمه

فصل اول- محیط ترم افزار Labview

فصل دوم- برقراری ارتباط بین یارانه و دنیای خارج

فصل سوم- محیط برنامه نویسی و نحوه ایجاد برنامه

فصل چهارم- ایجاد برنامه و اجرای آن در محیط Labview

فصل پنجم- اصول برنامه نویسی و اشکال زدایی برنامه

فصل ششم- کنترل اجرای برنامه با استفاده از ساختارها

فصل هفتم- آرایه و کلاستر

فصل هشتم- گراف و نمودار

فصل نهم- داده های رشته ای و ورودی/خروجی فایل

فصل دهم- جمع آوری داده ها

فصل یازدهم- جمع آوری داده ها و کنترل ابزار اندازه گیری

فصل دوازدهم- دستورها و ساختارهای پیشرفته

فصل سیزدهم- قابلیت های پیشرفته در نرم افزار Labview

فصل چهاردهم- برقراری ارتباط و ورودی /خروجی فایل پیشرفته

فصل پانزدهم- ارتقای کیفی محیط برنامه نویسی Labview

دانلود قسمت اول:

دانلود قسمت دوم:

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande