کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی – a course in fuzzy system & control – li xin wang

اگر چه در زمینه سیستم های فازی و کنترل کتابهای زیادی به رشته تحریر در آمده است ولی اکثر آن ها حاوی موضوعات تخصصی و یا گردآوری مقالات ارائه شده در زمینه سیستم های فازی می باشند. آنچه کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی فازی را از بافی کتابهای موجود مجزا می سازد مطالعه تئوری و عملی سیستم های فازی و نحوه کاربرد آن در کنترل انواع سیستم هاست. ۱۵ فصل اول این کتاب به ارائه زیربنای سیستم فازی می پردازدو مفهوم سیستم های فازی را به همراه تئوری آن ارائه می دهد. از فصل ۱۶ تا ۲۷، به کاربرد سیستم های فازی در کنترل اختصاص داده شده است بطوریکه محدوده وسیعی از علم کنترل شامل کنترل سیستم های فازی خطی و خیر خطی ، کنترل فازی مقاوم و کنترل فازی تطبیقی را پوشش می دهد.  ترجمه این کتاب نیز توسط دکتر محمد تشنه لب انجام شده و انتشارات دانشگاه خواجه نصیر آن را منتشر کرده است. برخی از فصول این کتاب عبارت است از:

-Design of Fuzzy Systems from Input-Output Data

-Nonadaptive Fuzzy Control

-Adaptive Fuzzy Control

-Fuzzy Linear Programming

, …

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande