پروژه پیاده سازی سخت افزاری کامپیوتر پایه توسط نرم افزار Proteus

در این پست می توانید قایل های شبیه سازی و گزارش کار مربوط به پیاده سازی سخت افزاری کامپیوتر پایه معرفی شده در فصول پنجم و ششم کتاب معماری کامپیوتر را دانلود نمایید. شبیه سازی این کامپیوتر پایه در محیط نرم افزار PROTEUS، و به صورت کاملا سخت افزاری با استفاده از گیت های منطقی پایه انجام شده است. طراحی این کامپیوتر پایه به طور معمول یکی از پروژه های مهم درس معمدر این پست می توانید قایل های شبیه سازی و گزارش کار مربوط به پیاده سازی سخت افزاری کامپیوتر پایه معرفی شده در فصول پنجم و ششم کتاب معماری کامپیوتر را دانلود نمایید. شبیه سازی این کامپیوتر پایه در محیط نرم افزار PROTEUS، و به صورت کاملا سخت افزاری با استفاده از گیت های منطقی پایه انجام شده است. طراحی این کامپیوتر پایه به طور معمول یکی از پروژه های مهم درس معماری کامپیوتر به شمار می رود.اری کامپیوتر به شمار می رود.

Login Required

درباره Pardazande