کاربرد شبکه های عصبی در مدل سازی و شناسایی سیستم ها

در این پست می توانید گزارش مشروح پروژه کاربرد شبکه های عصبی در مدل سازی و شناسایی سیستم ها را دانلود نمایید. این گزارش مربوط به پروژه پایانی درس شبکه های عصبی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بوده و تحت هدایت دکتر توحیدخواه انجام شده است. پروژه حاضر به سه بخش اصلی تقسیم شده است:

بخش اول- بررسی شبکه های عصبی

بخش دوم- تئوری استفاده از شبکه عصبی در مدل سازی و شناسایی سیستم ها

بخش سوم- تشریح چند مثال عملی

Login Required

password:www.pardazande.net

درباره Pardazande