پایان نامه کارشناسی – پیاده سازی کامپیوتر پایه با استفاده از VHDL

در این پست یک پایان نامه کارشناسی رشته نرم افزار با موضوع شبیه سازی کامپیوتر پایه به کمک زبان VHDL برای دانلود قرار گرفاه است. کامپیوتر پایه مورد نظر همان می نیمم کامپیوتر طراحی شده در کتاب موریس مانو است. فصل بندی این پایان نامه به ترتیب زیر است:

فصل اول- آشنایی با کامپیوتر پایه

فصل دوم- آشنایی با زبان های توصیف سخت افزاری (VHDL, Verilog)

فصل سوم- آشنایی با نرم افزار طراحی شده

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande