مقاله فارسی – تخمین دقیق فرکانس سیستم قدرت توسط DSP

در این پست مقاله ای فارسی در زمینه تخمین دقیق فرکانس سیستم قدرت توسط DSP توسط تکنیک های پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)  جهت دانلود علاقمندان قرار گرفته است. در این مقاله از روشی مبتنی بر مجموع نمونه­ های ولتاژ خط و درونیابی مقدار حاصل جمع نزدیک نقطة عبور از صفر موج برای تخمین دقیق فرکانس سیستم قدرت استفاده شده است. مزیت اصلی این روش در مقایسه با روش معمول تخمین فرکانس (تکنیک تعیین نقطة عبور از صفر Zero Crossing) افزایش قابل توجه رزولوشن و کاهش تقریب عددی مبدل آنالوگ به دیجیتال است. این روش به خاطر سادگی، سرعت و کارایی قابل استفاده به عنوان پیش­بینی فرکانس واقعی سیستم قدرت می­ باشد.

password: www.pardazande.net

 

درباره Pardazande