مقاله فارسی – طراحی سلول در سیستم های مخابرات سیار

در این پست یک مقاله فارسی ارزشمند در زمینه اصول طراحی سلول در سیستم های مخابرات سلولی برای دانلود شما قرار گرفته است. فهرست مباحث مطرح در این مقاله عبارتند از:

۱- مقدمه

۲- پارامترهای کلی طراحی سلول

۳- استفاده مجدد از فرکانس

۴- اثر تداخل در طراحی سلوول

۵- اثر اندازه سلول در طراحی سیستم

۶- اثر طراحی سلول بر پوشش و ظرفیت

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande