مدار مولد موج PWM با استفاده از FPGA

در این پست کد برنامه FPGA یک مولد موج PWM در محیط ISE برای دانلود شما قرار گرفته است. این مولد دارای ورودی های Clock و Resetبوده و عرض پالس آن توسط یک عدد صحیح در ورودی کنترل می شود. تکنیک برنامه نویس مورد استفاده ترتیبی و توصیف به کار رفته رفتاری (Behavioral) است.

Login Required

درباره Pardazande