پاورپوینت های درس شبکه های عصبی

در این پست می توانید مجموعه پاورپوینت های درس شبکه های عصبی دانشگاه شاهد تدریس شده توسط دکتر نصرآبادی را دانلود نمایید. سرفصل مطالب مطرح شده در این پاورپوینت ها به شرح زیر هستند:

جلسه اول- معرفی

جلسه دوم- نورون های بیولوژیک و شبکه های عصبی

جلسه سوم- مدل های نورون ها و ساختار و ویژگی های شبکه های عصبی مصنوعی

جلسه چهارم- بازشناسی الگو و تقریب تابع

جلسه پنجم- شبکه های Perceptron و ADALINE

جلسه ششم- شبکه های Feedforward و MLP

جلسه هفتم- کاربردهای شبکه MLP

جلسه هشتم- شبکه های RBF

جلسه نهم- یادگیری Hebbian و PCA

جلسه دهم- یادگیری رقابتی (Competitive Learning)

جلسه یازدهم- Self-Organizing Maps (SOM)

Login Required

password:www.pardazande.net

درباره Pardazande