سمینارهای فارسی درس مدل سازی سیستم های بیولوژیکی

در این پست مجموعه سمینارهای درس مدل سازی سیستم های بیولوژیکی (biological modeling) ارائه شده در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد جهت دانلود قرار گرفته است. این سمینارها تحت راهنمایی دکتر نصرآبادی تهیه شده و عناوین تعدادی از آن ها عبارتند از:

۱-     مدل غیر خطی بر مبنای شبکه عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام

۲-     مدل سازی و آنالیز سیستم قلبی-عروقی

۳-     مدل سازی کلیه

۴-     مدل سازی ضربان قلب و ضربان ساز مصنوعی Pacemaker

5-     مدل سازی انرژی متابولیسم مغز

۶-      مدل سازی الکتریکی سیستم گردش خون

۷-     مدل سازی اثر تبادل گازهای تنفسی بر سیستم گردش خون

۸-     مدل سازی اثر دریچه های بیمار قلب بر دینامیک سیستم گردش خون

مدل سازی سیگنال EEG با مدل MPA غیر خطی

[subscribe2]

درباره Pardazande