پایان نامه کارشناسی ارشد – استفاده از روش فازی مونت کارلو در تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های حفاظتی

در این پست یک پایان نامه ارزشمند مهندسی برق – قدرت با عنوان “تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های حفاظتی با استفاده از شبیه سازی روش فازی مونت کارلو” جهت دانلود علاقمندان به مباحث حفاظت و قابلیت اطمینان قرار گرفته است. در این پایان نامه با تکیه بر منطق فازی و متد مونت کارلو، ایده جدیدی برای تحلیل قابلیت اطمینان تجهیزات و سیستم های حفاظتی ارائه گردیده است. فصل بندی این پایان نامه به ترتیب زیر است:

فصل اول- آشنایی با مفاهیم قابلیت اطمینان

فصل دوم- منطق فازی و شبیه سازی به کمک آن

فصل سوم- شبیه سازی مونت کارلو

فصل چهارم- استفاده از روش فازی مونت کارلو برای تحلیل قابلیت اطمینان

فصل پنجم- مل سازی حفاظت از نظر مطالعه قابلیت اطمینان

فصل ششم- به کارگیری روش فازی مونت کارلو در تحلیل قابلیت اطمینان تجهیزات

درباره Pardazande