جزوه فرایندهای تصادفی کنکور دکتری پارسه

سایت پردازنده افتخار دارد تا جزوه فرایندهای تصادفی کنکور دکتری پارسه را جهت دانلود داوطلبان کنکور دکتری رشته مخابرات سیستم تقدیم نماید. این جزوه مربوط به کلاس های آمادگی کنکور دکتری تدریس شده  توسط دکتر شقاقی در سال ۹۱ است و بهترین مرجع موجود برای آمادگی بهتر در درس فرایندهای تصادفی به شمار می رود. فصل بندی این جزوه مطابق با کتاب پاپولیس و جزوه دکتر نادر اصفهانی بوده و به ترتیب زیر است:

فصل اول- مروری بر احتمال و متغیرهای تصادفی

فصل دوم- توابعی از متغیرهای تصادفی

فصل سوم- دو متغیر تصادفی و توابع آن

فصل چهارم- دنباله های متغیرهای تصادفی

فصل پنجم- فرایندهای تصادفی

فصل ششم- انواع فرایندهای تصادفی و کاربرد آن ها

فصل هفتم- طیف فرایندهای تصادفی

فصل هشتم- تئوری تخمین

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande