بهینه سازی مصرف انرژِی در شبکه حسگر بی سیم

یک شبکه حسگر بی­سیم (Wireless Sensor Network) عبارت است از تعداد زیادی حسگرهای کوچک با توان پایین در ارسال و دریافت که می ­تواند ابزاری مؤثر برای گردآوری داده در محیط ­های گوناگون باشد. داده جمع­آوری شده توسط هرحسگر از طریق شبکه با مرکزپردازش ارتباط دارند که این داده ­ها برای تعیین مشخصات محیط یا شناسایی یک رویداد استفاده می ­شود.

در این پست مجموعه مقالاتی به زبان فارسی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژِی در شبکه حسگر بی سیم و افزایش طول عمر این شبکه ها جهت دانلود قرار گرفته است. عناوین این مقالات عبارتند از:

۱-     ارائه معیارهایی برای ارزیابی کیفی تشکیل خوشه در شبکههای حسگر بیسیم

۲-     ارائه ی یک پروتکل فازی به منظور افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با حرکت ایستگاه مبنا روی مسیر پیش فرض

۳-     ارائه یک روش مبتنی برخوشهبندی برای بهینهسازی

۴-     افزایش طول عمر شبکهحسگر بیسیم با بکارگیری یک سرخوشه و دو سرخوشه

۵-     انتخاب پویای سرخوشه با توازن انرژی در شبکه های سنسور بیسیم ناهمگن

۶-      خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی

۷-     خوشه بندی گرهها در شبکههای سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۸-     خوشه بندی خودسازمانده حسگرها با ایستگاه اصلی متحرک در شبکههای

حسگر بیسیم به کمک منطق فازی و الگوریتم ژنتیک

۹-     گسترش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم بوسیله الگوریتم مسیریابی ترکیبی

۱۰- مسیریابی انرژی آگاه در شبک ههای حسگر بی سیم

با استفاده از الگوریتم جستوجوی هارمونی

۱۱- یک الگوریتم موثر در تجمیع داده در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از روش خوشه بندی و فشرده سازی

password: www.pardazande.net

 

درباره Pardazande