الگوریتم فرا ابتکاری GWO+ برنامه MATLAB

الگوریتم(( Grey Wolf Optimization (GWO )  یک الگوریتم فرا ابتکاری است که از ساختار سلسله مراتبی و رفتار اجتماعی گرگ ها در هنگام شکار الهام گرفته است. این الگوریتم در سال ۲۰۱۴ معرفی شده است و در مقایسه با دیگر الگوریتم های فرا ابتکاری رایج مانند PSO یا الگوریتم ژنتیک عملکرد قابل قبول و در بعضی موارد بهتری دارد. الگوریتم GWO مبتنی بر جمعیت بوده، فرایند تنظیمات ساده ای داشته و به سادگی قابلیت تعمیم به مسائل با ابعاد بزرگ را دارد.

در این پست گزارشی فارسی  به همراه برنامه MALAB  و مقاله اصلی الگوریتم فرا ابتکاری GWO قرار دادده شده است. امید آنکه مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

 

Password :  www.pardazande.net

درباره Pardazande